mobilmenu MENÜ

Adatvédelmi Szabályzat

A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető LFA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

Általános rendelekezések

Alapadatok: 

Az adatkezelő megnevezése:   LFA Sport Kft.    

Az adatkezelő székhelye:  1138 Budapest, Váci út 175

Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  Cg. 01-09-665379 

Az adatkezelő elérhetősége : Telefon: +36-30-552-73-09, e-mail: info@laserforce.hu 

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helyszíne: LaserForce Aréna 1139 Váci út 168 

 

I. Általános rendelkezések 

Az LFA SportKorlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a Társaság) célja ezen adatvédelmi szabályozás létrehozásával, hogy biztosítsa a vásárlóinak és weboldala látogatóinak, hogy bármikor megismerhessék, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból milyen adatokat kezel, valamint biztosítsa az érintetteket a kezelt az adatok biztonságáról. 

A Társaság ezen adatvédelmi elvek kidolgozása során figyelemmel volt különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire. 

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3.§ (1) bekezdésében, valamint 3.§.(2) a) pontjában foglaltak alapján az érintett kifejezett, a Társaság szolgáltatásának igénybe vételét megelőző foglaláskor megerősített hozzájárulása és önkéntes adatszolgáltatása. 

A jelen pont kapcsán a Társaság és az érintett felhasználó kölcsönösen írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontja az ellenkező bizonyításáig az elküldés időpontja. 

II. Fogalom-meghatározások 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve ajogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. 

Foglalás: Az érintett azon nyilatkozata, amely szerint a Társaság szolgáltatását igénybe kívánja venni. A nyilatkozat megtehető személyesen, írásban, illetőleg elektronikus úton, a Társaság Felhasználási Feltételeiben foglaltak szerint. 

III. Általános adatkezelési elvek 

A Társaság az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli. 

A Társaság a megszerzett adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. 

A Társaság az általa kezelt adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

IV. Személyes adatok kezelése 

1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 • a. ) A felhasználó által a foglaláskor kötelezően megadandó adatok: 
 • Név / szervezet esetén megnevezés telefonos elérhetőség
 • E-mail cím 
 • Ezen adatok tekintetében az adatok kezelésének célja a felhasználó személyének és a szolgáltatás igénybe vételéhez való jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatások, értesítések kiküldésének lehetővé tétele. 
 • b.)  A www.laserforce.hu internetes portálon történt on-line foglalás során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok: 
 • a felhasználó számítógépének IP-címe,
 • a látogatás kezdő és befejező időpontja,
 • illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. 
 • Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. 
 • Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál, ezen felhasználásból a felhasználók személyes adatai egyénileg semmilyen módon nem fejthetőek vissza. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. 
 • A személyes adatokat a Társaság kizárólag a Társaság és az érintett felhasználó között létrejött szolgáltatási szerződés teljesítése, a szerződésből származó díjak számlázása és megfizetése, illetve a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesítése céljából kezeli. 

2. Adatkezelés 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

Személyes adatokat harmadik személyek részére csak az érintett felhasználó előzetes és tájékozott, kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet átadásra. 

A személyes adatok bármely más célra történő kezelésére (például a felhasználó részére címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása) a Társaság az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a felhasználó hozzájárulás alapján kezelhet. 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére a jogosult hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt törvény közérdekből megengedi. 

A Társaság által kezelt személyes adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintetteket csak az adattárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság a foglalóval létre jött szolgáltatási szerződés mindkét fél általi hiánytalan teljesítéséig jogosult kezelni; ezt követően a foglaló adatait a Társaság köteles haladéktalanul törölni. 

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Társaság a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokkal történő foglalást nem köteles elfogadni, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát jogosult ellenőrizni. 

V. Hírlevél / SMS-hírlevél 

A Társaság az általa összeállított hírlevelet, illetve SMS-hírlevelet csak annak a foglalónak / felhasználónak a részére küldi meg elektronikus úton / SMS üzenetben,, a foglaláskor megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra, aki azt a foglalás során vagy a honlapon erre rendszeresített neüben megadta azt. 

A hírlevél és / vagy SMS hírlevél szolgáltatást a felhasználó az info@laserforce.hu e-mail címre küldött kérelem útján bármikor jogosult kezdeményezni. A kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználó nevét, és a foglaláskor megadott azon e-mail címét és / vagy mobiltelefonszámát, amelyre a hírlevél és / vagy SMS-hírlevél szolgáltatást megszüntetni kéri. A Társaság, mint szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a kérelemnek eleget tesz. 

VI. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@laserforce.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A tájékoztatást módja megfelel a tájékoztatás kérésének módjával. 

VII. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása 

A Társaság, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított Szabályzat hatályba lépésének időpontját követő első használattal elfogadják a módosított Szabályzat rendelkezéseit. 

VIII. Jogérvényesítés 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. 

Az adatvédelmi biztos adatai és elérhetőségei: 

Dr. Jóri András 

Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40
Telefax: (+36-1) 269-3541
Telefon:(+36-1) 475-7186 / (+36-1) 475-7100 (H-CS 9-15, P: 9-14 óra között) E-mailben: adatved@obh.hu 

Személyesen:
Országgyűlési Biztos Hivatala Panasziroda / Budapest, Nádor utca 22. 1051 / 

hétfő: 9-18 óra között szerda: 9-16 óra között péntek: 9-12 óra között 

Tisztelt (leendő) Ügyfelünk! 

A jelen Szabályzattal, illetve a www.laserforce.hu portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk az info@laserforce.hu e-mail címre! 

Üdvözlettel: A Laserforce Arena csapata